h
Verkiezingsprogramma

3. MILIEU, NATUUR EN DIERENWELZIJN

De mens is een sociaal wezen. Wij voelen ons verbonden met elkaar en met onze omgeving. Dat brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Zorg voor elkaar en voor de wereld waarin wij leven.

Wij, mensen, bedrijven en organisaties maken het verschil. De SP zet in op duurzaamheid, natuurbehoud en strikte handhaving van milieuregels. Op deze manier bewaken wij onze wereld voor toekomstige generaties.

In Nederland is er geen ongerepte natuur meer. Ons hele landschap is het resultaat van menselijke activiteit. Dit cultuurlandschap zorgt ervoor dat de natuur onder grote druk is komen te staan. We moeten voorzichtig en zuinig omgaan met dat wat we hebben. Wat we nu kapotmaken krijgen we nooit meer terug.

Vervuiling moet worden bestreden. Dierenwelzijn moet worden bevorderd. De gemeente kan volgens ons veel doen om dierenwelzijn te stimuleren, zoals diervriendelijk groenbeheer en een goede opvang van dieren in nood.

ONZE VOORSTELLEN

 • Bedrijven moeten milieuvriendelijk produceren. Wij zijn voorstander van bedrijfsvoering waarbij natuur en landbouw in evenwicht zijn.
 • Doorgeschoten industrialisatie van de landbouw met eindeloze schaalvergroting en excessen als megastallen moet tegengegaan worden.
 • Aanvragen voor bedrijfsuitbreidingen in de veeteelt kunnen alleen worden toegestaan als het natuurinclusieve bedrijfsvoering betreft.
 • Aanvragen van bedrijven die in de bio-industrie actief willen worden keuren wij af.
 • Water-, lucht- en grondverontreiniging zo snel mogelijk saneren en in de toekomst voorkomen. De vervuiler betaalt.
 • Lichtvervuiling en energieverspilling bij bedrijven en overheden wordt tegengegaan.
 • Meer controle op bezit en gebruik van materiaal om hondenpoep op te ruimen. Er moeten meer hondenpoepbakken komen, ook buiten de kernen.
 • Natuurgebieden willen we behouden en beschermen tegen recreatie(parken) en industrie.
 • Versnipperd geraakte natuurgebieden worden weer met elkaar verbonden.
 • Onkruid moet op een milieu-, mens- en diervriendelijke manier verwijderd worden. De gemeente overweegt het gebruik van glyfosaat zoals in Roundup niet.
 • Het beheer en het aanpassen van openbaar groen, bos en natuurgebieden wordt afgestemd op natuurontwikkeling en op de bescherming van de individuele dieren en hun leefgebieden.
 • Schade door wild wordt op diervriendelijke wijze tegengegaan en niet door het doden van dieren.
 • Wilde- en huisdieren in nood worden zoveel mogelijk geholpen en de gemeente ondersteunt particuliere initiatieven hierin.
 • Dieren zoeken vaak beschutting in het groen; door minder frequent en later in het seizoen  te maaien, worden kosten bespaard en dierenwelzijn bevorderd.
 • De gemeente moet zoveel mogelijk lokaal voedsel en energie in te kopen.
 • Via de APV willen we, aangepast aan de mogelijkheden van deze tijd, het gebruik van houtkachels aan banden leggen en wil ook controle hierop. Het mag niet zo zijn dat er bijvoorbeeld steenkolen gestookt worden.
 • De vliegroutes van vliegveld Lelystad dreigen vanaf 2019 ook over Súdwest-Fryslân te gaan. Wij willen dat de gemeente de burger daartegen zoveel mogelijk beschermt.

U bent hier