h
Verkiezingsprogramma

2. WONEN

Een goede en betaalbare woning is belangrijk voor iedereen. De SP vindt dat er voldoende huurwoningen beschikbaar moeten zijn voor alle inkomensgroepen. De gemeente moet er op toezien dat woningcorporaties hier zorg voor dragen.

De SP protesteert als corporaties zich meer gaan richten op luxere huurwoningen en op koopwoningen, ten koste van betaalbare woningen voor mensen met een laag en middeninkomen.

Wij pleiten voor prestatieafspraken met woningcorporaties over de omvang van de woningvoorraad van goedkope, betaalbare en dure huizen. Ook willen wij dat er afspraken worden gemaakt over de zeggenschap van huurders.

De menselijke maat is de schaal van de toekomst. Daarom willen wij dat er geïnvesteerd wordt in de leefbaarheid en kwaliteit van de buurten. Zowel in de stad als op het platteland. Voorzieningen zoveel mogelijk dicht bij huis. Voldoende speelgelegenheid voor kinderen. Een goede spreiding van seniorenwoningen, zodat mensen ook op latere leeftijd in hun eigen buurt of dorp kunnen blijven wonen.

Daarnaast vindt de SP extra aandacht moet zijn voor duurzaamheid en energiebesparing.

ONZE VOORSTELLEN

 • De woningcorporaties zorgen voor genoeg sociale woningbouw en verkorten daarmee de wachtlijsten. Als dit niet lukt moet de gemeente zelf gaan bouwen.
 • Huurwoningen worden niet verkocht wanneer er wachtlijsten zijn voor soortgelijke woningen. Daarnaast worden huurwoningen die al zes maanden te koop staan terug genomen in actieve huurvoorraad.
 • De sociale woningbouw wordt goed verspreid over de gemeente, dit om de leefbaarheid in de regio te behouden.
 • Diversiteit van inwoners in steden en dorpen wordt aangemoedigd om levendigheid, solidariteit en veiligheid te creëren.
 • Bij bouw of verbouw van woningen moet energiebesparing, duurzaamheid en behoud van ons cultureel erfgoed (monumenten, stads- en dorps- en plattelandsaangezicht) leidend zijn.
 • Bestaande bouwprojecten en industrieterreinen worden afgemaakt, voordat er vergunningen voor nieuwbouw worden gegeven.
 • Huurwoningen moeten goed geïsoleerd worden, zonder daarbij de huur te verhogen.
 • Huurwoningen en wijken worden goed onderhouden en zonodig gerenoveerd. Achterstallig onderhoud moet zo snel mogelijk aangepakt worden en de gemeente moet hier op toezien. Slopen van woningen is de laatste optie.
 • Wonincorporaties krijgen een verenigingsstructuur waarbij een ledenvergadering de belangrijkste controlefunctie is.
 • Huurders krijgen het recht voorstellen te doen en initiatieven te nemen.
 • Wij vinden jaarlijkse huurverhogingen van de maximale 4% te hoog. De huren mogen jaarlijks alleen met de inflatie verhoogd worden.

De huidige speelvoorzieningen worden behouden op het huidige niveau en zo mogelijk uitgebreid.

U bent hier