h
Verkiezingsprogramma

7. OPENBAAR BESTUUR

Súdwest-Fryslân is in oppervlakte een erg grote gemeente. Mensen kunnen hierdoor al snel het gevoel krijgen dat de politiek, het bestuur iets is dat ver van hen afstaat. Iets waar ze geen zicht of controle over hebben. De SP wil dat de gemeentelijke politiek vol inzet op het vergroten van inspraak en betrokkenheid van burgers.

Dat kan via wijkverenigingen, bewonersplatforms en dorpsraden bijvoorbeeld. Ook cliëntenraden en andere belangenorganisaties moeten actief betrokken worden bij het beleid en waar nodig ondersteund worden.

Democratie en draagvlak komen van onderop, uit de wijken en de dorpen.

Bij het verkleinen van de afstand tussen politiek en burger zien wij goede mogelijkheden voor het inzetten van digitale technieken.

Wij willen zeggenschap over voorzieningen bij mensen in de buurt. De macht van de markt op deze voorzieningen willen we teruggeven aan de gemeente en gemeenschappelijke coöperaties van dorpen en wijken. Mensen horen samen de verdeling van lusten en lasten te bepalen. Uitgangspunt daarbij is dat iedereen moet kunnen meeprofiteren en dus niet alleen de bevoorrechte mensen. Bij politieke beslissingen zijn dorpsvisies, adviezen uit burger- en jongerenpanels sturend, zo niet leidend. De gemeenschap heeft ook altijd de controle over de besteding van gemeenschapsgeld.

ONZE VOORSTELLEN

  • Samenvoegingen van gemeenten en provincies kunnen niet meer zonder de uitdrukkelijke toestemming van de meerderheid van de bevolking.
  • De besturen van wijkverenigingen en dorpsraden worden democratisch gekozen.
  • Bij de benoeming van een burgemeester krijgt de gemeenteraad een grotere rol.
  • De raad heeft meer direct contact met de inwoners. Hierbij kan o.a. multimedia en informatiebijeenkomsten worden ingezet. Het is de taak van de gemeente om de inwoners hierover te informeren.

U bent hier