h
Verkiezingsprogramma

1. WERK, INKOMEN EN SOCIALE ZAKEN

Werken hoort bij het leven. Van iedere burger mag verwacht worden dat hij naar vermogen een steentje bijdraagt aan de samenleving. Dat hoeft dus niet altijd werk in loondienst bij een baas te zijn. Ook opvoeding, mantelzorg en allerlei vormen van vrijwilligerswerk leveren een waardevolle bijdrage aan de samenleving en het welzijn van mensen.

We leven niet om te werken, maar werken om te leven. De SP vindt dat arbeid niet alleen maar een kwestie van geld verdienen en winst maken is. Minstens  zo belangrijk is de vraag hoe we waarde kunnen toevoegen aan ons leven en dat van anderen: zorgzaamheid, respect en kwaliteit. Daarin zit de werkelijke winst. Van werkgevers mag dan ook verwacht worden dat ze verantwoordelijkheid nemen voor hun werknemers en de omgeving waarin ze hun bedrijf voeren.

De SP vindt het logisch dat de overheid haar best doet om mensen zo snel mogelijk vanuit de uitkering aan het werk te helpen. Sinds de invoering van de Participatiewet, waaronder de Wet Werk en Bijstand, de Sociale Werkvoorziening en de Wajong ligt de uitvoering grotendeels bij de gemeente. Er zijn te weinig middelen voor een steeds grotere groep bijstandsgerechtigden. Hierdoor komen steeds meer mensen tussen de wal en het schip terecht. De SP vindt dat de menselijke maat en een individuele benadering in de uitvoering centraal moeten staan.

Juist in tijden van economische onzekerheid moeten we mensen sociale zekerheid bieden. Dat is goed voor de samenhang in de samenleving. Sociale zekerheid is geen probleem maar juist een oplossing voor problemen als je ziek bent, je werk verliest of ouder wordt. Sociale zekerheid is geen kostenpost, maar de basisverzekering van onze samenleving.

ONZE VOORSTELLEN

 • Werken moet lonen, werken met behoud van uitkering willen wij niet in onze gemeente. Werk wordt betaald volgens CAO-loon of ten minste het minimumloon. Eerlijk werk voor eerlijk loon!
 • De gemeente moet bedrijven inspireren om meer jongeren en mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Uiteraard geeft de gemeente hierbij het goede
  voorbeeld.
 • Gemeentelijke projecten worden regionaal aanbesteed. Om dit mogelijk te maken kunnen projecten in meerdere kleinere onderdelen worden opgedeeld. Hiermee wordt de lokale werkgelegenheid gestimuleerd.
 • De gemeente gaat re-integratie zelf uitvoeren en niet overlaten aan externe partijen.
 • Geen winst maken op re-integratietrajecten. Elke cent moet gebruikt worden voor re-integratie.
 • Werk bij re-integratie moet passend zijn en voor ten minste minimumloon gedaan worden.
 • De Sociale Werkvoorziening mag weer nieuwe mensen toelaten om ze een beschermde werkomgeving te bieden. De gemeente moet de kortingen van het rijk op de budgetten compenseren.
 • Uitstroom naar regulier werk en of reguliere werkgever gebeurt alleen wanneer dit passend is.
 • Er wordt niet gekort op inkomens, begeleiding en opleiding van mensen met een arbeidsbeperking.
 • Sollicitatieplicht moet individueel beoordeeld worden. Kinderen, leeftijd en andere omstandigheden worden hierin meegenomen.
 • Bijzondere bijstand wordt ruimhartig toegekend. Er komt een betere voorlichting over de regelingen. Het geld wordt geoormerkt en beter onder de aandacht gebracht in samenwerking met organisaties zoals Stichting Leergeld, de voedselbanken en kledingbanken. Iedereen heeft recht op een leefbaar inkomen
 • Armoede en vooral armoede onder kinderen is onacceptabel. De gemeente gaat een actievere rol spelen in de bestrijding ervan.
 • Gemeentelijke belastingen worden automatisch kwijtgescholden voor mensen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum.
 • De gemeente is terughoudend in het verhogen van de gemeentelijke belastingen en tarieven. Wanneer nodig worden verhogingen met de nodige voorzichtigheid gedaan.
 • De gemeente is terughoudend met opleggen van strafkortingen op uitkeringen.
 • Subsidies aan organisaties die minima ondersteunen mogen niet stopgezet worden.
 • De uitvoering van schuldhulpverlening wordt door de gemeente gecoördineerd om ervoor te zorgen dat allerlei partijen niet langs elkaar heen werken. Bovendien wordt schuldhulpverlening kosteloos aangeboden. De gemeente gaat beschermingsbewind zelf uitvoeren.

U bent hier