h
Verkiezingsprogramma

5. ECONOMIE, DUURZAAMHEID EN INNOVATIE

“De mens is niet het middel maar het doel van alle economische activiteit”.

Je zou denken dat hier een doorgewinterde socialist aan het woord is, maar het is een uitspraak van Benedictus XVI. In steeds bredere kring wordt getwijfeld aan de manier waarop onze economie functioneert.

 
Speculatie en de jacht op het snelle geld hebben geleid tot een ongekende wereldwijde crisis. Ook ons land gaat hieronder gebukt, met steeds meer werkeloosheid en armoede.

De SP pleit voor een economie waarin de menselijke maat centraal staat. Het Midden- en Kleinbedrijf is daarin de spil, motor en ruggengraat. Daarbij is een belangrijke uitdaging de vraag hoe we de economie democratischer, duurzamer en schoner kunnen organiseren.

Daarom willen we meer samenwerking tussen gemeenten, Midden- en Kleinbedrijf en bijvoorbeeld ook woningcorporaties.

ONZE VOORSTELLEN

 • Om (regionale) aanbesteding mogelijk te maken voor kleinere bedrijven, moet de gemeente projecten zo organiseren dat dit mogelijk is, bijvoorbeeld door het opdelen in kleinere projecten. Hiermee wordt de lokale werkgelegenheid gestimuleerd.
 • Leegstand van bedrijfspanden en bedrijventerreinen wordt aangepakt en hergebruik gestimuleerd.
 • De gemeente krijgt meer zeggenschap over functie, eigendom en waarde van de grond. Grondspeculatie wordt tegengegaan.
 • De gemeente moet innovatie van het MKB, de ZZP-ers en de starters stimuleren.
 • Wij zijn voor de handhaving van de huidige regeling van koopzondagen en openingstijden, maar geen uitbreiding. Gezamenlijke rustmomenten zijn belangrijk voor de samenleving als geheel.
 • In tijden van forse bezuinigingen, maar ook als er niet bezuinigd wordt, is onderzoek en inzicht in de effectiviteit van uitgaven van de gemeente belangrijk.
 • We moeten kleinschalige windmolenprojecten op land stimuleren waarbij de lokale bestaande initiatieven de totale vraag dekken die Den Haag van ons vraagt.
 • De windmolens komen en blijven in eigen beheer van de steden, dorpen, gemeenschappen en boeren. Wij zijn voor windmolens, maar tegen de megaparken.
 • Lokale kleinschalige initiatieven uit de gemeenschap op het gebied van economie, duurzaamheid en innovatie zoals Griene Geanen, stadlandbouw Sneek, Beabuorren etc moeten gestimuleerd worden.
 • De gemeente moet mijnbouwactiviteiten die grote risico’s op schade met zich meebrengen zoals zoutwinning en schaliegas niet toestaan.
 • Wij willen geen nieuwe gasboringen in onze gemeente en ook geen onderzoek daarnaar.
 • We zijn terughoudend met het gebruik van geothermie (aardwarmte) zolang de veiligheid daarvan nog onzeker is.
 • Volkstuinen hebben een grote waarde. Als volkstuinen op een bepaalde locatie verdwijnen, moet dit afgestemd op de vraag op een passende plek gecompenseerd worden.
 • Zonneparken en andere grootschalige energieprojecten worden alleen vergunt als de winst ten goede komt aan de gemeenschap, iedereen mee kan participeren en iedereen zeggenschap heeft in het dorp of de wijk over het project en de winstverdeling.
 • De gemeente moet er naar streven om energieneutraal te worden. Geef het goede voorbeeld hierbij met bijvoorbeeld dienstauto's, vrachtwagens en maaimachines.Vergeet de Omrin (in handen van diverse gemeenten waaronder SWF) daarbij niet.

U bent hier