h
Verkiezingsprogramma

12. VERVOER EN VERKEER

In een plattelandsgemeente als de onze, hebben veel mensen te maken met reizen over langere afstanden: naar school, naar het werk, naar publieke instellingen, winkels, familie of vrienden. Een goed onderhouden wegennetwerk is dus heel belangrijk.

Lang niet alle mensen kunnen of willen oer een auto beschikken. Leeftijd, een handicap, een laag inkomen of milieu overwegingen spelen hierbij een rol. Voor die groep is goed, toegankelijk en fijnmazig openbaar vervoer een uitkomst.

De provincie is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer. De gemeente kan wel bij Provinciale Staten aangeven wat nodig is in Súdwest-Fryslân.

ONZE VOORSTELLEN

  • In de steden, dorpen, kernen en bij stations betaalbaar en toegankelijke OV-fietsen.
  • Een blijvende busverbinding met het centrum van Bolsward.
  • De gemeente moet de provincie aanspreken op haar verantwoordelijkheid voor een goed en bereikbaar openbaar vervoer.
  • Het WMO vervoer moet inkomensafhankelijk zijn, zodat goed WMO vervoer voor diegene die dat nodig hebben beschikbaar blijft.
  • Onveilige verkeersplekken moeten aangepast worden.
  • 30-Kilometerzones moeten ook zo ingericht worden. Nu wordt er vaak nog te hard gereden.
  • We willen de mogelijkheid onderzoeken van een fietstunnel onder de Geeuw door van Lemmerweg-West, Waterspiegel naar de binnenstad Geeuwkade/Van Giffenstraat. Bewoners van Sneek die de fiets nemen hoeven dan niet langer te wachten voor de brug aan de Lemmerweg.
  • We zijn tegen een nieuwe autoweg, door de natuur, van Sneek naar Leeuwarden.

U bent hier