h
Verkiezingsprogramma

13. FINANCIËN

De SP heeft als enige partij in Nederland consequent gewaarschuwd voor de grote risico’s van liberalisering en een eenzijdig vertrouwen in de markt. Miljarden euro’s blijken nodig te zijn om het neoliberale systeem overeind te houden dan wel in te voeren. Wij zijn ons bewust dat het zware tijden zijn die mogelijk nog lang aanhouden. Door de zorgtaken die naar de gemeente afkomen zal de druk alleen maar meer toenemen.

De SP staat voor solide financieel beleid met veel sociale keuzes en hanteert menselijkheid als de voorwaarde bij publieke dienstverlening.

Als gemeente moet je alles wat je wilt natuurlijk ook kunnen betalen. Het geld hiervoor zoeken we binnen de begroting om zo een sociaal beleid te kunnen voeren. Harde keuzes zijn niet te voorkomen wij zijn ons daar van bewust.

Door in te zetten op behoud van het bestaande en niet mee te gaan in het beleid van: nieuw, en groter gaat de SP er van uit dat de begroting voor de komende jaren in stand kan blijven, een sluitende begroting maken en behouden. Gemeentelijke middelen kunnen niet gebruikt worden om projectontwikkelaars of de winsten voor aandeelhouders overeind te houden.

De SP kiest voor prestatie in plaats van prestige, kiest voor mensen in plaats van beton. Geen uitholling van de publieke sector. Steeds duidelijker blijkt dat de uitholling van de publieke sector die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden vooral tot problemen leidt en zorgt voor verschuiving van de kosten en niet tot werkelijke besparingen.

ONZE VOORSTELLEN

  • De SP hanteert het principe: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Het streven is dan ook om alle regelingen daarom veel meer inkomensafhankelijk te maken. Als het nodig is om het niveau van sociale en maatschappelijke voorzieningen te handhaven, kan een beperkte verhoging van de OZB mogelijk acceptabel zijn.
  • Voor de komende bezuinigingsoperatie moet in eerste instantie gekeken worden naar de gemeentelijke organisatie. Er kan efficiënter gewerkt worden door bijvoorbeeld meer samen te werken.
  • Bezuinigen op bureaucratie en regelzucht. Het inhuren van externe adviesbureaus leidt tot een enorme geldverspilling. De SP stelt voor dit soort zaken drastisch te verminderen
  • Inhuren van externen voor de uitvoering van gemeentelijke taken wordt zoveel mogelijk beperkt. Er wordt een quotum vastgesteld voor de inhuur van externen.
  • Bij de komende bezuinigingen mag het bestuur niet buiten schot blijven. Op de representatiekosten wordt bezuinigd en de vergoeding voor raadsleden gaat omlaag naar 80 % van het huidige bedrag.
  • De gemeente voert beleid in dat het overschakelen op open source software mogelijk moet maken.
  • We willen geen verdere verzelfstandigingen en privatiseringen van gemeentelijke diensten. Waar mogelijk wordt gekeken of dit nog terug gedraaid kan worden.
  • Tekorten in de begroting worden binnen de begroting opgelost. Gedacht kan worden aan minder inhuur van externen en minder investeringen in beton.
  • We tonen zelf het goede voorbeeld en halveren de fractiebudgetten.

U bent hier