h
Verkiezingsprogramma

10. CULTUUR, SPORT EN WELZIJN

Het leven is meer dan werken en geld verdienen. Het voeden van de verbeeldingskracht en van de geest is zeker zo belangrijk. Genieten van een mooi boek, een concert of een film. Geraakt worden door een schilderij of toneelvoorstelling. Kunst prikkelt en verrast.

De SP vindt het daarnaast ook belangrijk dat mensen voldoende mogelijkheden hebben om hun eigen creativiteit te ontwikkelen. In de muziekschool of bij de toneelclub, in het zangkoor of bij de schildercursus.

Daarom pleiten wij voor het behoud van een breed cultureel aanbod in onze gemeente. Zowel voor genieters als voor makers. 

Sport en spel geven plezier en ontspanning, zijn goed voor de gezondheid en bevorderen  de onderlinge betrokkenheid. De SP maakt zich sterk voor een breed en goed gespreid aanbod. Op scholen, door sportclubs en speelplekken in de buurten.

Cultuur, sport en spel zijn waardevol voor het welzijn van mensen en brengen mensen samen. Wij vinden het van groot belang dat de voorzieningen voor iedereen toegankelijk zijn en dat er geen groepen mensen buiten de boot vallen.

ONZE VOORSTELLEN

 • Cultuur, welzijn, sport en ontspanning worden beter toegankelijk gemaakt voor mensen met een kleine beurs. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om mensen te wijzen op regelingen.
 • De culturele voorzieningen zoals bibliotheken moeten goed verspreid zijn over de regio. Het geld hiervoor wordt eerlijk verdeeld en gaat niet alleen naar de grote steden.
 • Muziekscholen, dansscholen en het centrum voor de kunsten moeten voor iedereen betaalbaar zijn.
 • De SP zet zich in voor een breed cultureel aanbod, dus daarom willen wij de  bezuinigingen op bibliotheken, muziekonderwijs en culturele voorzieningen op wijkniveau terugdraaien.
 • We moeten zuinig zijn op immateriële cultuur zoals kledendracht en muziek.
 • Wij hechten waarde aan de Friese taal en Friese culturele verworvenheden. Dit is onlosmakelijk verbonden met de identiteit van onze gemeente en moet behouden worden. Plaatsnaamborden dienen als eerste de Friese naam te bevatten.
 • Iedereen is vrij om te kiezen om in het Fries of in het Nederlands te communiceren met instellingen en de overheid. In theorie is dit wel mogelijk, de praktijk is helaas dat dit niet altijd mogelijk is.
 • Verenigingen moeten voldoende worden ondersteund, om te voorkomen dat zij hun contributie fors gaan verhogen.
 • Zwemles moet voor iedereen toegankelijk zijn, daarom moet er een kostendekkende regeling blijven voor mensen met een laag inkomen, zodat elk kind in onze waterrijke gemeente kan leren zwemmen.
 • De zwembaden in onze gemeente moeten bereikbaar blijven voor iedereen. Vooral voor mensen die om gezondheidsredenen zwemmen. Een grotere afstand tot het zwembad maakt het zwemmen voor deze mensen onmogelijk.
 • Een eerlijke verdeling van sport- en speelvoorzieningen in de wijken en dorpen.

U bent hier